Referat styremøte 03/12 i Norges Fjordhestlag

Skrevet av: Leif Rand
Publisert: 21.06.2012
  Møte: 03/12
Tid: 30. mai 2012
Stad: Telefonmøte
Sak 27/12:

Val av utsending til GF NFHS og styremedlem ved NFHS

Vedtak:
Janne Seilen vart vald som utsending til generalforsamlinga ved AS Norsk Fjordhestsenter, med Anne-Karin Løken som vara.
Styret har framlegg på Janne Seilen som styremedlem ved AS Norsk Fjordhestsenter. Vara er Gunnar Bruland, som vart vald for to år i 2011.


Sak 28/12:

Utsending til representantskapen ved Norsk Hestesenter

Vedtak:
Janne Seilen reprsenterer NFL i representantskapen ved NHS.
Vara: Anni Dreyer Fladby.


Sak 29/12:

Søknad om støtte til utarbeiding av rankinglister på HorsePro

Vedtak:
Det blir i første omgang søkt om tilskot frå Hestehjelpkassa. Endeleg sum blir fastsett etter behov ved utarbeiding av søknad.


Sak 30/12:

Styret informerer som ny spalte i ”Fjordhesten”
Styret ønskjer å betre kommunikasjonen med medlemmene. Eit
av tiltaka er å utvide spalta «Nytt frå styret» i medlemsbladet til ei breiare spalte under namnet «Styret informerer».

Vedtak:
Styret endrar spalta ”Nytt frå styret” til ”Styret informerer”.
I det ligg at styret også kan informere om aktuelle saker som ikkje har behov for styrebehandling.


Sak 31/12:

Innkjøp av medaljar til NM/utstilling
Kostnadene med medaljar og pokalar til NM og utstillingar er vesentleg. Aktivitetsutvalet har undersøkt mulegheiter for ny leverandør og rimelegare prisar.

Vedtak:
Styret går inn for å skifte leverandør av medaljar og pokalar til NM/utstillingar for å redusere kostnadene. Leiar i aktivitetsutvalet tek snarast kontakt med leverandør med tanke på NM 2012 og andre framtidige arrangement.


Sak 32/12:

Støtte til carnet for konkurranseryttarar/- kuskar ved reise til EM i Tyskland 2012

Vedtak:
Aktivitetsutvalet utarbeider klare kriterier og retningsliner for tildeling av støtte til carnet ved arrangement i utlandet. Dette blir så oversendt styret for vurdering, og må vere på plass før eventuell støtte blir tildelt.


Sak 33/12: Hingstekatalogen
Oppdatering av hingstekatalogen har i mange år vore mangelfull. Skal han leggast ned, eller skal ein ta grep for å forbetre han?

Vedtak:
Styret ynskjer å vidareføre hingstekatalogen. Det blir teke kontakt med webmaster om tekniske løysingar/rutinar som kan forenkle arbeidet med å halde katalogen oppdatert. Ein går sterkare ut med oppmoding til hingsteeigarar/hingstehaldarar om betre innrapportering

Nordfjordeid, 04.06.2012

Leif Rand
referent

   Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)
 

Tips en venn om denne artikkelen:

Ditt navn: Din 
e-postadresse:
Din venns 
e-postadresse: