Framsida
Statutter
Program
Proposisjonar
Oppstalling
Veibeskrivelse
Overnatting
Stemneplassen
Trenar du til NM?
Sponsorar
Påmeldte
Dokumenter
 Statutter


Tillegg 1 - Statutter for NM for fjordhest

Inkludert statutter for grenmesterskap i dressur, sprang og kjøring for fjordhest
Statuttene for NM for Fjordhest er utarbeidet av Norges Fjordhestlag i samråd med NRYF med grunnlag i KR§ 150.8. Statuttene revideres hvert annet år innen 31. desember og endringene offentliggjøres av NRYF.

§ 1 – Formål
NM for Fjordhest er en kombinert konkurranse der formålet er å fremme allsidig bruk av fjordhesten. Konkurransen består av ulike ride- og kjøreøvelser, tilpasset fjordhestens egenart, slik at ekvipasjens allsidige ferdigheter blir vektlagt. Grenmesterskapene er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner. Grenmesterskapene har ikke NM-status.

§ 2 – Generelt
1. Stevnet er åpent for ryttere som er medlem av klubb tilsluttet NRYF. Stevnet er også åpent for utenlandske ryttere i henhold til KR I § 130.1. NM-klassene er åpne for ryttere og hester som fyller kravene i § 150.1.
2. Stevnet er åpent for Fjordhest av ren rase. Norskfødte hester skal ha rødt eller blått pass utstedt av Norsk Hestesenter. Hester med blått pass skal ha kåret far. Utenlandskfødte hester skal ha pass fra fødelandet med opplysninger om rase og avstamning, alternativt pass fra Norsk Hestesenter, for øvrig gjelder regler som for norskfødte hester.
3. NM for Fjordhest defineres som et Landsstevne, og proposisjoner, overdommer og teknisk delegat skal godkjennes av NRYF. Med enkelte unntak, som spesifisert i disse statutter, følger NM for Fjordhest og grenmesterskapene det konkurransereglement (KR) som til enhver tid gjelder i NRYF .

§ 3 – Kvalifisering og påmelding
1. Hver hest kan starte maksimum tre klasser daglig. Den enkelte rytter må selv vurdere sin hests kondisjon for å kunne starte så mange klasser som tre pr. dag. Overdommer kan nekte en hest å starte en eller flere klasser dersom han vurderer hestens kondisjon som for dårlig
2. Følgende aldersgrenser gjelder:
Definisjon av junior og senior se § 122.
Junior kan delta i individuelt NM f.o.m. det året vedkommende fyller 14 år.
For å delta på NM Lag i dressur eller sprang må vedkommende fylle 13 år i inneværende år.
For å delta i klasser i kjøring må kusk fylle 14 år i innværende år.
For å delta i andre åpne klasser må vedkommende fylle 12 år i inneværende år.
3. All kvalifisering må ha skjedd i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i første klasse under mesterskapet, på distriktstevne eller høyere. Der ikke annet er nevnt gjelder kvalifisering i henhold til KR.
4. For å delta i NM Junior og Senior må deltagende ekvipasjer ha fullført de tre grenene som inngår på det aktuelle nivå med godkjent resultat.
5. For grenmesterskapene kreves følgende kvalifisering:
For dressur: Min. oppnådd 50% i LA.
For sprang: Gjennomført 0,80-hoppning med godkjent resultat.
For kjøring: Ha gjennomført deløvelsene A, B og C i vanskelighetsgrad Middels uten å ha blitt eliminert eller utelukket.
6. Dokumentasjon på kvalifisering sendes sammen med påmeldingen, eller leveres arrangøren senest før start i første klasse i mesterskapet. (Se KR I § 126) For lagmesterskapene er den klubb ekvipasjene er anmeldt gjennom, ansvarlig for korrekt anmeldelse og startberettigelse for ekvipasjene (KR 1 § 144.3) Lagsammensetningen må fremgå av påmeldingen og kan ikke endres etter starterklæringsfristen.

§ 4 – Dommere og banebyggere
1. Dressurklassene som inngår i NM, skal dømmes av 3 dommere, hvorav hoveddommer skal være minst DDII og de to andre minst DDI. De andre klassene skal dømmes av dommere med autorisasjonsgrad minst DDI (dressur), KDI (kjøring) og SDI (sprang).
2. Det oppnevnes en Overdommer og Teknisk delegat for hele stevnet, se KR1§§ 160 og 161. OD og TD kan være samme person hvis vedkommende er minst DII i en eller flere av de aktuelle grener. OD og/eller TD bør ha kompetanse i kjøring. Ved behov kan det oppnevnes egen TD for en eller flere grener. For dressurklassene som inngår i NM, utgjør hoveddommer og overdommer appellkomite, som skal behandle forhold som angår selve dressurkonkurransen.
3. Banebygger i sprang skal være minst SBI. Banebygger i kjøring skal være minst KBI.

§ 5 – Undersøkelse og besiktigelse av hestene. Oppstalling
Undersøkelse og besiktigelse av hester som skal delta i NM, NM lag eller grenmesterskap skal skje som angitt i KR1 § 194.2.a og KR IX § 926.1,2,5-8. Første undersøkelse og første besiktigelse skal skje før første gang den aktuelle hest starter. Oppstalling: Se KR I § 194.1

§ 6 - Stevnets klasser
1. Følgende klasser skal arrangeres. Rekkefølgen på klasser og stevnedager kan omrokkeres, men hensynet til hestene skal alltid tas i betraktning ved programoppsettet. I tillegg kan arrangøren gjerne sette opp andre klasser og utvide til flere dager; i samråd med Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget. Dersom arrangører ikke har tilgang til 20x60m bane for dressurridning, kan dispensasjon gis av Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget til å bruke program på samme klassenivå som går på 20x40m bane.

Dag 1
Klasse 1: Dressurridning LC:2. Åpen for ekvipasjer som ikke har startet LA eller høyere eller starter klasse 3 eller 4.
Klasse 2: Dressurridning LB:2. Med NM for Junior avd. 1 innlagt.
Klasse 3: Dressurridning LA:3. Med NM for Senior avd.1, NM lag avd. 1.og Grenmesterskap for dressur avd. 1 innlagt
Klasse 4: Dressurridning LA:4. Med Grenmesterskap dressur avd. 2 innlagt.
Dag 2
Klasse 5: Dressurkjøring Lett.
Klasse 6: Dressurkjøring Middels Med Grenmesterskap for kjøring avd. 1 innlagt.
Klasse 7: Presisjonskjøring Lett.
Klasse 8: Presisjonskjøring Middels. Med NM for Junior avd.2 og Grenmesterskap kjøring avd. 2 innlagt
Dag 3
Klasse 9: Maratonkjøring Middels. Med NM for Senior avd. 2, NM lag avd. 2 og Grenmesterskap kjøring avd. 3. innlagt.
Dag 4
Klasse10: Sprangridning 0,70m.
Klasse 11: Sprangridning 0,80m.
Klasse 12: Sprangridning 0.80m Med NM for Junior avd.3 og NM for senior avd.3, NM lag avd.3, og Grenmesterskap sprang avd.1 innlagt
Klasse 13: Sprangridning 1,00m. Med Grenmesterskap sprang avd.2 innlagt
2. Det konkurreres om tre Norgesmesterskap og 3 grenmesterskap, der de enkelte avdelinger er lagt inn i klassene som beskrevet i §7 og §8.

§ 7 - NM individuell
1. Det konkurreres i følgende individuelle mesterskap: NM - Junior individuell: sammendrag av klassene 2, 8 og 12. NM - Senior individuell: sammendrag av klassene 3, 9 og 12.
2. For hver NM-klasse der en NM-avdeling individuelt inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM-deltagerne. Deltagerne rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester blir ekvipasjen som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.
3. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i presisjonskjøringen (j), henholdsvis maraton (sr), deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.

§ 8 - NM lag
1. NM lag går i klasse 3, 9 og 12. (NB KR I inneheld her ein feil. I KR I står det klasse 11. Det skal være klasse 12 og dette er endra i KR I på nett)
2. Et lag består av tre ekvipasjer, som alle teller i sammendraget. Hver hest og hver rytter/kusk kan bare starte én gang på laget, og kan bare inngå i ett lag. Ekvipasje 1 starter dressurridning, ekvipasje 2 starter sprang, og ekvipasje 3 starter maratonkjøring. Lagene skal fortrinnsvis være rene klubblag, men kan settes sammen fra klubber innen samme rytterkrets dersom det ikke er nok fjordhestekvipasjer innen klubben. Hver klubb kan starte med flere lag. I slike tilfeller kalles lagene 1.lag, 2.lag osv. Se ellers §127. Hvert lag kan melde på 1 reservehest, som kan erstatte hest som må utgå før eller under mesterskapet av veterinærmedisinsk årsak.
3. For hver klasse der en NM-avdeling for lag inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM-deltagerne. Lagene rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester Lag blir det laget som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.
4. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i maraton, deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.

§ 9 – Grenmesterskap
Grenmesterskap dressur består av:
Klasse 3 - LA:3 og klasse 4 - LA:4.
Grenmesterskap sprang består av:
Klasse 12 – 0.80m og klasse 13 - 1,00m.
Grenmesterskap kjøring består av:
Klasse 6 - Dressurkjøring Middels, klasse 8 Presisjonskjøring Middels og klasse 9 Maratonkjøring Middels

§ 10 – Resultatberegning
1. Klassevinnere blir kåret etter vanlig utregning av poeng.
2. For NM omregnes resultatene fra hver avdeling til konkurransepoeng etter følgende tabell, etter at klassens resultat er utregnet på vanlig måte, og det er satt opp en egen rangering for deltagerne i det aktuelle mesterskap. N = antall deltagere i mesterskapsavdelingen.
Plassering:1 Konkurransepoeng: N + 5
                2 N + 2
                3 N
                4 N – 2
                5 N – 3
                6 N – 4
osv helt til siste ekvipasje som har gjennomført får 2 p.
Ekvipasjer som er eliminert eller har trukket seg får 0 p.
Ved lik plassering, f.eks. to på 3. plass, blir poengene for 3 og 4 plass lagt sammen og delt på antallet likt plasserte .
3. I NM individuelt summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene, og ekvipasjen med høyest antall poengsum er vinner.
4. I NM for lag summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene for alle ekvipasjene som inngår på laget, og laget med høyest poengsum er vinner.
5. I grenmesterskapene utregnes resultatene slik:
Dressur: Prosentresultatene fra hver av de to avdelingene legges sammen, og ekvipasjen med høyest samlet poengsum er vinner osv. Ved lik plassering er resultatet fra 2. avdeling gjeldende.
Sprang: Antall feilpoeng fra de to grunnomgangene legges sammen, og ekvipasjen med lavest samlet antall feil er vinner osv. Ved likt antall feil går ekvipasjen med høyest stilpoeng fra 2. avd foran. Dersom det fortsatt er likt, skilles ekvipasjene ved tid i omhoppingen i 1. avd. Den med raskest tid vinner; er tiden også lik blir ekvipasjene likeplassert.
Kjøring: Resultat etter tre deløvelser legges sammen på vanlig måte. Ved lik plassering se KR IX § 932 2 b.
6. Eliminering og utelukkelse a) Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller med i sammendraget, har rett til å starte resterende klasser den er meldt til og skal regnes med i sammendraget. b) Hest som elimineres pga. veterinære forhold og ekvipasje som utelukkes fra en klasse, er utelukket fra hele mesterskapet. For ekvipasje som elimineres av andre grunner, avgjør OD om ekvipasjen får starte i resterende klasser. Ekvipasjen skal i så fall regnes med i sammendraget. c) Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør OD om elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren. d) Ekvipasje som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat i en eller flere klasser, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Ekvipasje som er utelukket fra en avdeling, er utelukket fra hele mesterskapet.

§ 11 – Premiering
1. I hver enkelt klasse er det vanlig individuell premiering. Deltakerne i NM Junior og NM Senior og Grenmesterskapene rangeres i egne resultatlister, men premieres ikke særskilt ut over det som fremgår av pkt 2 nedenfor.
2. I Norgesmesterskapene individuelt og lag deles det ut medaljer (gull, sølv og bronse). I NM Junior og NM Senior deles det ut pokaler til nr 1, 2 og 3. Medaljer og pokaler settes opp av Norges Fjordhestlag. Medaljevinnere får også gavepremier og eventuelle pengepremier av arrangøren. Pengepremiene spesifiseres i proposisjonene (KR 1 § 148.3). Øvrige plasserte i sammendraget premieres etter vanlig premiering.
3. Premiering av grenmesterskapene: Plasserte i Grenmesterskapene premieres etter vanlig individuell premiering.

§ 12 - Spesifisering av klassene
Dressurridning
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurprogram fra NRYF.

Dressurkjøring (A-konkurranse, kjøring)
Bane 40x80 Lett klasse: Program Lett NRYF Middels klasse: Program 2 a Middels Svensk

Maratonkjøring (B-konkurranse, kjøring) Middels klasse. A, D og E-etappe/ eventuelt kun E-etappe. Banelengde: Maks 14 000 meter Tempo : Trav: A-etappe 13km/time E-etappe 12 km/time Skritt : 5,7 km/time Antall hinder: 5-7

Presisjonskjøring (C-konkurranse, kjøring) Lett klasse. Bed. A 0 Hinderbredde: Vognens sporbredde + 40 cm Antall hinder: 16-20 Minimumstempo: grunnomgang/omkjøring180m/min Middels klasse. Bedømmelse A 0. Hinderbredde: Vognens sporbredde + 30 cm Antall hinder: 16-20 Minimumstempo: grunnomgang 180m/min, omkjøring 200 m/min Hvert riv straffes med: 3 feilpoeng (§ 964.3)

Sprangridning
Banelengdene skal tilpasses som for ponni kat. I
Sprang 0,70m.Bed 279 Clear round Banen følger bestemmelser for Lett D ponni kategori 1.
Sprang 0,80m. Bed: 280 Feil og Stil Antall hinder: 4-8 høyst 8 sprang Høyde: 0,70- 0,80m, minst fire sprang 0,80m Lengde: Vanngrav maks 1,00m, trippelbar maks 0,80m, øvrige hinder maks 0,70- 0,90m. Minst tre sprang innen maks lengde. Hindertyper: Kombinasjon, mur og grind el. plankehinder skal inngå. Minimumstempo: 250m/min Kombinasjoner: etter tabell for ponni kategori 1
Sprang 0.80m. Bed 273.3.3 Kun ekvipasjer som er feilfri i første omgang går videre til andre omgang. Øvrige ekvipasjer skilles på feil og tid. Antall hinder: 4-8 høyst 8 sprang Høyde: 0.80m i første omgang, minst fire sprang 0.80m 0.90m i andre omgang, minst fire sprang 0.90m Lengde: Vanngrav maks 1,00m, trippelbar maks 1,00m, øvrige hinder maks 0,70 – 0,90m. Minst tre sprang innen maks lengde. Minimumstempo: 250 m/min Kombinasjoner: Etter tabell for ponni kategori 1. Klassen skal ha en høyere vanskelighetsgrad enn kl. 11, tilsvarende LB ponni kat 1.
Sprang 1,00m. Bed 280 Feil og Stil Antall hinder: 8-10, høyst 10 sprang. Høyde: 0,90-1,00m, minst fem sprang 1,00m Lengde: Vanngrav maks 1,50m, trippelbar maks 1,20m, øvrige hinder maks 0,90-1,00m. Minst tre sprang innen maksimal lengde. Minimumstempo: 275 m/min Kombinasjoner: Etter tabell for ponni kategori 1

§ 13 - Fremtidlige endringer
Statuttene kan endres hvert annet år. Nyreviderte statutter kunngjøres av NRYF, i Fjordhesten og på www.fjordhest.no.  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)


Denne siden ble sist oppdatert 17.05.2008