Forsiden
Velkomstord
Statutter
Proposisjoner
Program
Litt om stevneområdet
Påmeldingsskjema
Dokumenter
Dommere og teknisk
Rytter/kuskefesten
Sponsorer
Stands
Viktig info
 
 


Du er besøkende
nummer
siden 27 februar 2005

 

 

 

 

 

 

Statutter


Inkludert statutter for grenmesterskap i dressur, sprang og kjøring for fjordhest

Statuttene for NM for Fjordhest er utarbeidet av Norges Fjordhestlag i samråd med NRYF med grunnlag i KR§ 150.8. Statuttene revideres hvert annet år innen 31. desember og endringene offentliggjøres av NRYF.

§ 1 – Formål
NM for Fjordhest er en kombinert konkurranse der formålet er å fremme allsidig bruk av fjordhesten. Konkurransen består av ulike ride- og kjøreøvelser, tilpasset fjordhestens egenart, slik at ekvipasjens allsidige ferdigheter blir vektlagt.
Grenmesterskapene er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner. Grenmesterskapene har ikke NM-status.

§ 2 – Generelt

1. Stevnet er åpent for ryttere/kusker som er medlem av klubb tilsluttet NRYF. Stevnet er også åpent for utenlandske ryttere i henhold til KR I §§ 130.1 c . NM-klassene er åpne for ryttere og hester som fyller kravene i § 150.1. Stevnet er bare åpent for fjordhest av ren rase.
2. NM for Fjordhest defineres som et Landsstevne, og proposisjoner, overdommer, teknisk delegat og hoveddommer for dressurridningen skal godkjennes av NRYF etter uttalelse fra Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget. Med enkelte unntak, som spesifisert i disse statutter, følger NM for Fjordhest og grenmesterskapene det konkurransereglement (KR) som til enhver tid gjelder i NRYF.


§ 3 – Kvalifisering og påmelding
1. All kvalifisering må ha skjedd i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i første klasse under mesterskapet, minst på klubbstevne, dømt av dommere som er tilstrekkelig høyt autorisert for klassen.
2. Hver hest kan starte med både en junior og en senior. Hver hest kan starte maksimum tre klasser daglig. Den enkelte rytter/kusk må selv vurdere sin hests kondisjon for å kunne starte så mange klasser som tre pr. dag. Overdommer kan nekte en hest å starte en eller flere klasser dersom han vurderer hestens kondisjon som for dårlig.
3. For å delta i NM Junior og Senior må deltagende ekvipasjer ha fullført de tre grenene som inngår på det aktuelle nivå med godkjent resultat. For sprang kan kvalifisering av praktiske årsaker skje i 0,80m.
Følgende aldersgrenser gjelder:
Junior: t.o.m. det året man fyller 14 år t.o.m. ut det kalenderåret man fyller 18 år.
Senior: f.o.m. det året man fyller 18 år.
4. Det kreves ikke kvalifisering for å starte NM for lag.
5. For grenmesterskapene kreves følgende kvalifisering:
For dressur: Min. oppnådd 50% i LA.
For sprang: Gjennomført 0,80-hoppning med godkjent resultat.
For kjøring: Gjennomført minst en enkeltkonkurranse med godkjent resultat, dvs. enten dressurkjøring, presisjonskjøring eller maratonkjøring, i vanskelighetsgrad Middels.
6. Det kreves ikke kvalifisering for å starte i åpne klasser under stevnet.
7. Bekreftelse på kvalifisering sendes sammen med påmeldingen, eller leveres arrangøren senest før start i første klasse i mesterskapet.
For lagmesterskapene er den klubb ekvipasjene er anmeldt gjennom ansvarlig for korrekt anmeldelse og startberettigelse for ekvipasjene (KR 1 § 144.3) Lagsammensetningen må fremgå av påmeldingen og kan ikke endres etter starterklæringsfristen.
8. Det gis normalt ikke dispensasjon fra kvalifiseringskravene. En eventuell søknad skal rettes til teknisk komite (KR 1 § 113.2) med kopi til Norges Fjordhestlag v/ Aktivitetsutvalget.


§ 4 – Dommere og banebyggere
1. Dressurklassene som inngår i NM skal dømmes av 3 dommere, hvorav hoveddommer skal være minst DDII og de to andre minst DDI. De andre klassene skal dømmes av dommere med autorisasjonsgrad minst DDI (dressur), KDI (kjøring) og SDI (sprang).
2. Det oppnevnes en Overdommer og Teknisk delegat for hele stevnet, se KR1§§ 160 og 161. OD og TD kan være samme person hvis vedkommende er minst DII i en eller flere av de aktuelle grener. OD og/eller TD bør ha kompetanse i kjøring. Ved behov kan det oppnevnes egen TD for en eller flere grener.
For dressurklassene som inngår i NM, utgjør hoveddommer og overdommer appellkomite, som skal behandle forhold som angår selve dressurkonkurransen.
3. Banebygger i sprang skal være minst SBI. Banebygger i kjøring skal være minst KBI. Hvis TD har kompetanse innen kjøring kan banebygger være KBA.


§ 5 – Undersøkelse og besiktigelse av hestene. Oppstalling
Undersøkelse og besiktigelse av hestene skal skje som angitt i KR1 § 194.2a og KR IX § 926.1,2,5-8. Første undersøkelse og første besiktigelse skal skje før dressurkjøringen/-ridningen. Oppstalling: Se KR I § 194.1


§ 6 - Stevnets klasser
1. Følgende klasser skal arrangeres. Rekkefølgen på klasser og stevnedager kan omrokkeres, men hensynet til hestene skal alltid tas i betraktning ved programoppsettet.
I tillegg kan arrangøren gjerne sette opp andre klasser og utvide til flere dager; i samråd med Norges Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget.
Dersom arrangører ikke har tilgang til 20x60m bane, kan dispensasjon gis av Noregs Fjordhestlag v/Aktivitetsutvalget til å bruke program på samme klassenivå som går på 20x40 m.

Dag 1: Klasse 1: Dressurridning LC:2. Åpen for ekvipasjer som ikke har startet
LA eller høyere eller starter klasse 3 eller 4.
Klasse 2: Dressurridning LB:2.
Med NM for Junior avd. 1 innlagt.
Klasse 3: Dressurridning LA:2.
Med NM for Senior Avd.1 og Grenmesterskap for dressur
avd. 1 innlagt.
Klasse 4: Dressurridning LA:3.
Med Grenmesterskap dressur avd. 2 innlagt.
Dag 2: Klasse 5: Dressurkjøring Middels.
Med Grenmesterskap for kjøring avd. 1 innlagt.
Klasse 6: Presisjonskjøring Lett.
Klasse 7: Presisjonskjøring Middels.
Med NM for Junior avd.2 og Grenmesterskap kjøring avd. 2
innlagt.
Dag 3: Klasse 8: Sprangridning 0,70m.
Klasse 9: Sprangridning 0,80m.
Klasse 10: Sprangridning 0,90m.
Med NM for Junior avd.3 og NM for senior avd.3 og
Grenmesterskap sprang avd.1 innlagt
Klasse 11: Sprangridning 1,00m.
Med Grenmesterskap sprang avd.2 innlagt
Dag 4: Klasse 12: Maratonkjøring Middels.
Med NM Senior og Grenmesterskap kjøring avd. 3 innlagt.

2. Det konkurreres om fire Norgesmesterskap og 3 grenmesterskap, der de enkelte avdelinger er lagt inn i klassene som beskrevet i §§ 7 og 8.

§ 7 - NM individuell
1. Det konkurreres i følgende individuelle mesterskap:
NM - Junior individuell: sammendrag av klassene 2, 7 og 10.
NM - Senior individuell: sammendrag av klassene 3, 10 og 12.
2 . For hver NM-klasse der en NM-avdeling individuelt inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM-deltagerne. Deltagerne rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester blir ekvipasjen som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.
3. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i presisjonskjøringen (jr), henholdsvis maraton (sr), deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.

§ 8 - NM lag
1. Det konkurreres om følgende lagmesterskap:
NM - Junior lag: sammendrag av klassene 2, 7 og 10.
NM - Senior lag: sammendrag av klassene 3, 10 og 12
2. Ett lag består av tre ekvipasjer, som alle teller i sammendraget. Ekvipasje 1 starter dressurridning, ekvipasje 2 starter presisjonskjøring(jr)/maraton(sr), og ekvipasje 3 starter sprang. Lagene bør være rene klubblag, men kan settes sammen fra klubber innen samme rytterkrets. Hver klubb eller rytterkrets kan starte med flere lag i både junior- og seniorklassene. I slike tilfeller kalles lagene 1.lag, 2.lag osv . Hvert lag skal ha en lagleder som ikke inngår i laget.
Hvert lag kan melde på 1 reservehest, som kan erstatte hest må utgå før eller under mesterskapet av veterinærmedisinsk årsak.
3. For hver klasse der en NM-avdeling for lag inngår, settes det opp en egen resultatliste for NM-deltagerne. Lagene rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling etter tabellen i § 10. Norgesmester Lag blir det laget som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt.
4. Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i presisjonskjøringen (jr), henholdsvis maraton (sr), deretter plasseringen i dressur og til sist plasseringen i sprang.

§ 9 – Grenmesterskap
Grenmesterskap dressur består av: Klasse 3 - Lett A:2 og klasse 4 - LA:3.
Grenmesterskap sprang består av: Klasse 10 - 0,90m og klasse 11 - 1,00m.
Grenmesterskap kjøring består av: Klasse 5 - Dressurkjøring Middels, klasse 7 – Presisjonskjøring Middels og klasse 12 – Maratonkjøring Middels.

§ 10 – Resultatberegning
1. Klassevinnere blir kåret etter tradisjonell (vanlig) utregning av poeng.
2. Omregning til konkurransepoeng for avdelingane som inngår i NM og grenmesterskap skjer etter følgende tabell, etter at klassens resultat er utregnet på vanlig måte, og det er satt opp en egen rangering for deltagerne i det aktuelle mesterskap, der N = antall deltagere i mesterskapsavdelingen.
Plassering: 1 Konkurransepoeng: N + 5
2 N + 2
3 N
4 N – 2
5 N – 3
6 N – 4
Osv helt til siste ekvipasje som har gjennomført får 2 p.
Ekvipasjer som er eliminert eller har trukket seg får 0 p.
3. I NM individuelt summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene, og ekvipasjen med høyest antall poengsum er vinner.
4. I NM for lag summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene for alle ekvipasjene som inngår på laget, og laget med høyest poengsum er vinner.
5. I grenmesterskapene summeres resultatene fra hver av de to (tre) avdelingene, og ekvipasjen med høyest samlet poengsum er vinner.
6. Eliminering og utelukkelse
a) Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller med i sammendraget, har rett til å starte resterende klasser den er meldt til og skal regnes med i sammendraget.
b) Hest som elimineres pga. veterinære forhold og ekvipasje som utelukkes fra en klasse, er utelukket fra hele mesterskapet. For ekvipasje som elimineres av andre grunner, avgjør OD om ekvipasjen får starte i resterende klasser. Ekvipasjen skal i såfall regnes med i sammendraget.
c) Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør OD om elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren.
d) Ekvipasje som er eliminert eller har trukket seg, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Ekvipasje som er utelukket fra en avdeling, er utelukket fra hele mesterskapet.

§ 11 – Premiering
1. I hver enkelt klasse 1-12 er det vanlig individuell premiering. I tillegg rangeres deltakerne i NM Junior og NM Senior i egne resultatlister i hver enkelt NM-øvelse, og premieres med sløyfer. Disse enkeltøvelsene er ikke å anse som egne mesterskap.
2. I Norgesmesterskapene individuelt og lag deles det ut medaljer (gull, sølv og bronse) og pokaler til nr 1, 2 og 3. Medaljer og pokaler settes opp av Norges Fjordhestlag.
Medaljevinnere får også gavepremier og eventuelle pengepremier av arrangøren.
Pengepremiene spesifiseres i proposisjonene (KR 1 § 148.3). Øvrige plasserte isammendraget premieres etter vanlig premiering.
3. Til oppdretterne av hestene som vinner NM individuelt junior og senior, deler Norges Fjordhestlag v/Avlsutvalget ut pokaler.
4. Premiering av grenmesterskapene: Grenmesterne (1) samt nr. 2 og 3 mottar sløyfer og gavepremier av arrangøren.

§ 12 - Spesifisering av klassene

Dressurkjøring
Det skal brukes Program 2 a Middels svensk. Bane 40x80

Dressurridning
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurprogram fra NRYF.

Maratonkjøring
Middels klasse. A, D og E-etappe
Banelengde: A-etappe: Maks 5000 meter
D-etappe: Maks 800 meter
E-etappe: Maks 6000 meter
Tempo : Trav: 12 km/time
Skritt : 6 km/time
Antall hinder: 5-7

Presisjonskjøring
Middels klasse. Bedømmelse A 0.
Hinderbredde: Vognens sporbredde + 30 cm
Antall hinder: 16-20
Minimumstempo: 200 m/min
Hvert riv straffes med: 5 feilpoeng (§ 964.3)
Lett klasse. Bed. A 0
Hinderbredde: Vognens sporbredde + 40 cm
Antall hinder: 16-20
Minimumstempo: 180m/min

Sprangridning
Banelengdene skal tilpasses som for ponni kat. I
Sprang 0,70m. Bed A:1 d. Banen følger bestemmelser for Lett D ponni kategori 1.
Sprang 0,80m. Bed: A:1 d .
Antall hinder: 8-10, høyst 10 sprang
Høyde: 0,70- 0,80m, minst fire sprang 0,80m
Lengde: Vanngrav maks 1,00m, trippelbar maks 0,80m, øvrige hinder maks 0,70- 0,90m. Minst tre sprang innen maks lengde.
Hindertyper: Kombinasjon, mur og grind eller plankehinder skal inngå.
Minimumstempo: 250m/min
Kombinasjoner: etter tabell for ponni kategori 1
Sprang 0,90m. Bed A 1:d ( NM Jr + Sr)
Antall hinder: 8-10. Høyst 10 sprang
Høyde: 0,80-0,90m, minst fire sprang 0,90m
Lengde: Vanngrav maks 1,00m, trippelbar maks 1,00m, øvrige hinder maks 0,70 –0,90m. Minst tre sprang innen maks lengde.
Minimumstempo: 250 m/min
Kombinasjoner: Etter tabell for ponni kategori 1.
Sprang 1,00m. Bed A 1:d (Grenmesterskap sprang)
Antall hinder: 10-12, høyst 14 sprang.
Høyde: 0,90-1,00m, minst fem sprang 1,00m
Lengde: Vanngrav maks 1,50m, trippelbar maks 1,20m, øvrige hinder maks 0,90-1,00m. Minst tre sprang innen maksimal lengde.
Minimumstempo: 275 m/min
Kombinasjoner: Etter tabell for ponni kategori 1

§ 13 - Fremtidige endringer
Statuttene kan endres hvert annet år. Nyreviderte statutter kunngjøres av NRYF, i Fjordhesten og på www.fjordhest.no.
  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)


Denne siden ble sist oppdatert 23.03.2005